Home > Lập trình > Phân tích số nguyên thành thừa số nguyên tố

Phân tích số nguyên thành thừa số nguyên tố


Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ chia hết cho 1 và cho chính nó. Do vậy, số 1 không phải là số nguyên tố, số 2 là số nguyên tố đầu tiên.
Phân tích 1 số nguyên thành các thừa số nguyên tố.
Ví dụ: 105 = 3 x 5 x 7
 

Trong bài này, các thừa số sẽ được lưu vào 1 mảng nguyên, sau đó sẽ được in ra màn hình.

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
const max=100;

void nhapmang(int a[], int i, int k)
{

a[i]=k;

}

void main()
{

clrscr();
int n, i, j=0;
int mang[max];
cout<<“Nhap n:”;
cin>>n;
i=2;
while ((n/i)!=0)
{

while (n%i==0)
{

nhapmang(mang,j,i);
n=n/i;
j++;

}
i++;

}
cout<<“Cac thua so nguyen to: “;
for (i=0; i<j; i++)

cout<<mang[i]<<‘ ‘;

getch();

}

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: