Home > Lập trình > Số Armstrong

Số Armstrong


Số Armstrong: một số tự nhiên có n chữ số được gọi là số Armstrong (còn gọi là narcisstic numbers, plus perfect numbers hoặc perfect digital invariant numbers) nếu tổng các lũy thừa bậc n của tổng các chữ số của nó bằng chính nó.
Ví dụ: 153 là số Armstrong vì 153=13+53+33 

Bài tập: Viết 1 hàm isArmstrong(n) để kiểm tra 1 số nguyên dương n có phải là số Armstrong hay không, sau đó liệt kê tất cả các số Armstrong có 3, 4 chữ số.

Hàm isArmstrong(n) trả về 1 nếu n là số Armstrong, ngược lại hàm trả về 0

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

int isArmstrong(int n)
{
  int tong=0, dem=0, tam=n;

  //Xác định xem số nguyên n có bao nhiêu chữ số
  //và lưu vào biến dem
  do
    dem++;
  while (tam/=10);

  //Tính tổng lũy thừa của các chữ số
  tam=n;
  do
    tong+=pow((tam%10),dem);
  while ((tong<=n) && (tam/=10));

  if (tong==n)
    return 1;
  else
    return 0;
}

void main()
{
  clrscr();
  for (int i=100; i<=9999; i++)
    if (isArmstrong(i))
      printf("%d ",i);
  getch();
}

Kết quả chạy chương trình

Advertisements
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: