Home > Thủ thuật > Cấu hình IP trong Windows từ Command Promt

Cấu hình IP trong Windows từ Command Promt


Netsh.exe là 1 công cụ cho phép các quản trị viên xem và cấu hình mạng trên hệ thống Windows từ dấu nhắc Command Promt. Để cấu hình địa chỉ IP, subnet mask, default gateway…ta cần kích hoạt chức năng Interface IP của netsh. Từ Command Promt lần lượt gõ vào 2 lệnh sau:

netsh
interface ip

Sau khi gõ 2 lệnh này, dấu nhắc sẽ có dạng như sau:

Giả sử kết nối ta cần làm việc có tên là Local Area Connection

1/ Cấu hình địa chỉ IP và subnet mask

Để cấu hình địa chỉ IP: 192.168.1.2 với subnet mask: 255.255.255.0, từ dấu nhắc Command Promt, gõ lệnh sau:

set address “Local Area Connection” static 192.168.1.2 255.255.255.0

Chú ý là câu lệnh trên chỉ nằm trên 1 dòng, giữa địa chỉ IP và subnet mask cách nhau 1 khoảng trắng

Nếu dùng DHCP thì gõ như sau:

set address ”Local Area Connection” source=dhcp

2/ Kết hợp cấu hình địa chỉ IP, subnet mask, default gateway và metric

Giả sử cần gán địa chỉ IP là 192.168.1.2 với subnet mask là 255.255.255.0, Default gateway là 192.168.1.1, metric là 1

set address ”Local Area Connection” static 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 1

Lưu ý: câu lệnh trên chỉ nằm trên 1 dòng, các giá trị cách nhau 1 khoảng trắng. Nếu có gán default gateway thi phải có chỉ số metric 1 ở cuối câu lệnh.

3/ Gán DNS

Giả sử cần gán địa chỉ DNS là 208.67.222.222

set dns “Local Area Connection” static 208.67.222.222


Lưu ý: bạn có thể dùng địa chỉ DNS này để tăng tốc độ truy cập web hoặc để vào Facebook.com nếu trang web này bị ISP chặn.
Nếu dùng DHCP thì dùng lệnh sau:

set dns “Local Area Connection” source=dhcp

4/ Gán WINS address

set wins “Local Area Connection” static 192.168.1.1

Hoặc dùng DHCP thì

set wins “Local Area Connection” source=dhcp

Các lệnh trên ta gõ lúc đã kích hoạt tính năng Interface IP của netsh. Nếu chưa vào Interface IP, ta có thể gõ trực tiếp như sau:

netsh interface ip set address ”Local Area Connection” 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 1

5/ Sao lưu và khôi phục cấu hình IP

Sau khi đã cấu hình xong, ta có thể tiến hành sao lưu cấu hình đó vào 1 file text, khi cần dùng ta chỉ cần nạp lại từ file đó.
Giả sử ta sẽ sao lưu cấu hình vào file d:\profile1.txt, ta dùng lệnh sau:

netsh -c interface dump > d:\profile1.txt


Nạp lại file cấu hình đã lưu bằng 1 trong 2 lệnh sau:

netsh -f D:\profile1.txt

hoặc

netsh exec d:\profile1.txt

Lưu ý: khi làm việc với các lệnh trên, ta phải đóng cửa số Local Area Connection Properties, nếu không sẽ nhận được thông báo lỗi.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: